birmingham
9 Muharam 1440
20 September 2018
Imsaak5.25
Dawn5.34
Sunrise6.50
Noon13.01
Sunset19.12
Maghrib19.32